In-balans kindercoaching

Heslingahuis 47

7608 HS Almelo

06-12432556

www.in-balanskindercoaching.nl

In-balans kindercoaching staat geregistreerd bij de Kvk

onder nummer 68098855

Algemeen 

In-balans kindercoaching is opgericht door Melanie van den Berg gevestigd te Almelo. In-balans kindercoaching richt zich op het coachen van kinderen in de leeftijd van 7-16 jaar evenals het organiseren van workshops.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met In-balans kindercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intake gesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd zal de voor u gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten 1 coachingsessie. Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefonisch is natuurlijk mogelijk. Bij ziekte is overleg mogelijk.

Tarieven

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten. Deze zijn na te lezen onder het kopje “prijzen” op de website (www.in-balanskindercoaching.nl) of na te vragen bij in-balans kindercoaching. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Als er toch meer tijd nodig is (>15min.) wordt er een afspraak gemaakt.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u na elke sessie een factuur per mail. De ouder/verzorger van het kind verplicht zich de betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum zelf over te maken naar het rekeningnummer van In-balans kindercoaching. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, is In-balans kindercoaching genoodzaakt een betalingsherinnering te sturen. Indien de ouder/verzorger van het kind wederom niet binnen 8 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, is In-balans kindercoaching genoodzaakt administratiekosten á € 3,50 in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van In-balans kindercoaching volgens de aangegeven datum, zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen ‘conform de wet’ volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is In-balans kindercoaching gerechtigd verdere behandelingen op te schorten, totdat de ouder/verzorger van het kind aan hun betalingsverplichting hebben voldaan. Voor de betaling van de creatieve workshops ontvangt u vooraf een factuur per mail die voor aanvang workshop voldaan dient te worden, reserveert u meerdere workshops ontvangt u 1 factuur met het totaal bedrag van deze workshops. Bij verhindering van 1 of meerdere workshops kunt u een ander laten komen, terugbetaling is niet mogelijk.

Vertrouwelijkheid

In-balans kindercoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies.

Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers.

Regels rond een afspraak voor kinderen

Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouder/verzorger de cliënt brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder/verzorger dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingsessie is er eventueel gelegenheid voor de ouder/verzorger kort te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.

Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken.

 Coaching/begeleiding kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De ondertekende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. In-balans kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

  1. De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig is nagekomen.
  2. Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.
  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

Aansprakelijkheid

Het advies van In-balans kindercoaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. In-balans kindercoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door In-balans kindercoaching, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van In-balans kindercoaching. Vergoeding aan de cliënt en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidverzekering van In-balans kindercoaching.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt In-balans kindercoaching aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.